czwartek, 3 września 2015

„Świat niedopowiedziany” w Brzezinach

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI LIRYCZNEJ
im. ANDRZEJA BABARYKI – „Świat niedopowiedziany”
Brzeziny 2015


REGULAMIN

Organizatorami VII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki – „Świat niedopowiedziany” są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952–2006), a motto trzeciej edycji konkursu stanowi fragment jego liryku „Ktoś jeszcze” (z tomu Życia daremne):

(…) Cóż
mógłbym powiedzieć Może
należy otworzyć okno
co piękne odejdzie Ciału
przywróci ciszę

W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie.

Prace konkursowe – 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Świat niedopowiedziany”) i tegorocznego motta konkursu – należy sporządzić w 4 egzemplarzach (maszynopisu, wydruku) i przesyłać do 14 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Regionalne w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
95–060 Brzeziny
z dopiskiem na kopercie: „Babaryko”

Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 listopada 2015 roku w Brzezinach podczas edycji regionalnej IX Festiwalu Puls Literatury.

Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 3000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.

Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz